1. Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hóa tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.
            2. Cơ quan quyết định cao nhất Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hóa Hà Nội là Đại hội đồng cổ đông.
            3. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu và miễn nhiệm.
            4. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và là người điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần.
            5. Ban kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.