Hồ Gươm Audio - Nguồn âm nhạc vô tận!

Hồ Gươm Audio - Nguồn âm nhạc vô tận!

08/08/2019 423 lượt xem
Mỗi khách hàng là một con người - một cá thể riêng biệt, cần được tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một cách riêng biệt. Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

08/08/2019 1.339 lượt xem
Công ty cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hóa Hà Nội thuộc sở hữu của các cổ đông, được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH X ngày 12 tháng 6 năm 1999 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi và thông qua tại Quốc hội khóa IV ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.
Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

08/08/2019 1.195 lượt xem
Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

08/08/2019 354 lượt xem